พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการสืบสานอนุรักษศิลป์ผ้าถิ่นไทย ฯ

วันนี้ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น . ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางมา
เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคม
สัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดสำคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เป็นเมืองโบราณมีความเจริญรุ่งเรืองมากว่า 720 ปี เคยเป็นหลวงของราชอาณาจักรล้านนา ที่เคยมีเขตปกครองตนเอง อยู่ตอนเหนือของราชอาณาจักรสยาม ปัจจุบันยังปรากฏมีประตูเมืองและคูน้ำล้อมรอบตัวเมืองเก่า ชาวเชียงใหม่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนเอวไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะภาษาพูดที่อ่อนหวานนุ่มนวลเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ผู้คนก็เป็นคนสุภาพเรัยบร้อยมีความเป็นมิตร จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมเยือนเชียงใหม่ได้บ่อยๆโดยไม่เบิ่อ อีกทั้งเชียงใหม่นอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทย แล้วยังกล่าวกันว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นหลวงของภาคเหนือ คือเป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!