‘สังคมสุขใจ, รู้-รัก-สามัคคี, วันดินสากล และเดินตามรอยพระยุคลบาท’ ณ อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันที่ 13 ธ.ค. 62 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ และกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน ‘สังคมสุขใจ ครั้งที่ 6’ และกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง ‘สังคมสุขใจ, รู้-รัก-สามัคคี, วันดินสากล และเดินตามรอยพระยุคลบาท’ จัดโดย คณะกรรมการจัดงานสังคมสุขใจ (มูลนิธิสังคมสุขใจ ส่วนราชการและหน่วยงานของ จ.นครปฐม, อ.สามพราน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เกษตรกร อ.สามพราน, ภาคเอกชน, สวนสามพราน, ผู้ร่วมขับเคลื่อนสามพรานโมเดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ : สสส., การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) : สสปน., สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ : สนช. และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล) ณ ตลาดสุขใจ สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!