ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กกต. การเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 37 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 20 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 82 มาตรา 93 มาตรา 95 มาตรา 96 มาตรา 98 มาตรา 100 มาตรา 102 มาตรา 103 มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 106 มาตรา 110 มาตรา 111 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้มอบหมาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
อ่านทั้งหมดที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/137/T_0001.PDF?sfns=mo&fbclid=IwAR0Nb3POuGIZLlM7sotQs9ywkmH4BFgcmsvJ5blQv6bqg2xBQJJBuPEaX5Q

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!