เทศบาลตำบลทุ่งกวาว หนุนงบประมาณให้ร.ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุงจัดกีฬานักเรียนและผู้ปกครอง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 มกราคม 2563 อาจารย์ชวณัฐ ฮวดหิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร.ร.รัฐราษฏร์บำรุง ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงและโรงเรียนบ้านนาแหลม ประจำปี 2563 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โดยมีนานเทเวศร์ นามจะโปะ กำนันตำบลทุ่งกวาว นำชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งกวาว อาจารย์คำเกี้ยว เมืองเอก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาจขั้นพื้นฐานร.ร.บ้านนาแหลม นายสมหมาย ศรีใจ อดีตกำนันต.ทุ่งกวาว นางลักษณาวรรณ แหลมเลิศ อดีตรองปลัดอบจ.แพร่ อาจารย์สมชาย แสงสร้อย อาจารย์ปนัดดา สุทธิลักษณ์ อาจารย์จรรยา ปะระมะ อาจารย์ตจำปา ตนาวรรณ อาจรย์แสงวาลย์ ไชยนิลวงศ์ อาจรย์มยุเรศ ชัยวววรรณคุปต์ ผู้ใหญ่ปรานอม โพธิรุณ ประธานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 5 ต.ทุ่งกวาว คุณจรรยา นันลังค์ส.ท.ทุ่งกวาว และผู้มีเกียรติอีกจำนวนมากมาร่วมงาน โดยมีนายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.ร.รัฐราษฏร์บำรุง กล่าวรายงานว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงและโรงเรียนบ้านนาแหลม ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง ช่วยปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี รักการออกกำลังกาย ทำให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งทำให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นกลวิธีห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเป็นสนองนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด และเทศบาลในการใช้กีฬาต้านยาเสพติดอีกด้วย และที่สำคัญช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน

การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงและโรงเรียนบ้านนาแหลม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จากเทศบาลตำบลทุ่งกวาว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนเงิน 30,000 บาท และได้รับความกรุณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ที่สนับสนุนด้านบุคลากร ขอบคุณ คุณมาโนชญ์ เรืองตื้อ เจ้าหน้าที่พลศึกษา อบจ.แพร่ คุณขัตติยะ ม้าทอง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอร้องกวางและคุณจัตตุพล อุอินทร์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสอง ที่ให้การช่วยเหลือมาเป็นผู้ตัสินกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬา และขอบคุณคุณครูอาทิตย์ แสนไพร ที่มาเป็นวิทยากรฝึกสอนชุดดุริยางค์แก่นักเรียน ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน ร้านค้า องค์กร ผู้มีจิตศรัทธาและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบเงินรางวัลและของรางวัลแก่นักเรียนและนักกีฬาเป็นจำนวนมาก จึงขอขอบคุณเทศบาลตำบลทุ่งกวาวและทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นแข่งขันกีฬาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงและโรงเรียนบ้านนาแหลมแล้ว ยังเป็นการแข่งขันกีฬาของศิษย์เก่า

ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับนักเรียนอีกด้วย ดังนั้น กีฬาที่จัด จึงเป็นทั้งกีฬาสากลและมีกีฬาพื้นบ้าน และเกมต่าง ๆ ด้วย ที่จะสร้างความสนุกสนานควบคู่การได้ออกกำลังกาย เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคน อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนอีก ใน พ.ศ. 2561 – 2563 นี้ นับเป็นปีทองของการพัฒนาโรงเรียนเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้รับการเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของตำบลทุ่งกวาว ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อีกด้วย และที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลทุ่งกวาวและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านวิชาการ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์และด้านอื่น ๆ มาโดยตลอด ซึ่งจะทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้านอาคารสถานที่ และบริเวณทำให้เป็นโรงเรียนที่มีความสวยงาม มีความพร้อมในการจัดการศึกษา และมีสภาพแวดล้อมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ได้มาตรฐานที่ดีโรงเรียนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในปี พ.ศ. 2663 นี้ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้รับการประเมินคุณภาพและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประจำปีการศึกษา 2562 และครูผู้สอนได้รับการประเมินคุณภาพและได้รับคัดเลือกเป็นครูที่มีคุณภาพและห้องเรียนคุณภาพต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒2562 จำนวน 3 ห้องเรียน และห้องเรียนคุณภาพดีเด่น ๒ ห้องเรียน นับว่าได้รับรางวัลมากที่สุดในบรรดาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกัน จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์ชวณัฐ ฮวดหิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร.ร.รัฐราษฏร์บำรุง ประธานในพิธี กล่าวว่า ผมดีใจ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬานักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงและโรงเรียนบ้านนาแหลม ประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬา เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รักในการออกกำลังกาย มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา จึงขอชื่นชมทางโรงเรียน และทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดงาน และมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดงานสำเร็จผลและลุล่วงไปด้วยดี

ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ตำบลทุ่งกวาว ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพนักเรียน และการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในการออกกำลังการและเล่นด้านกีฬาเป็นอย่างมาก จึงได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอดมาผมขออำนวยอวยพร ให้การจัดการแข็งขันกีฬานักเรียน ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ จากนั้นประธานได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับตัวแทนชุดการแสดง ชมรมรักสุขภาพบ้านกาซ้อง 9412 ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกวาว กรรมการจัดสินกีฬา ต่อจากนั้นนักกีฬาอาวุโส นายสมเกียรติ ปัญญามาก กล่าวนำนักกีฬาปฏิญาณตน การแดงของนักเรียนระดับอนุบาลชุด อีเกิ้งเดือนดาว ระดับประถมศึกษา ฝนเทลงมา การแสดงของชมรมรักสุขภาพบ้านกาซ้อง9412 การแสดงของชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกวาว และการแข่งกีฬาตามรายการ ตลอดทั้งวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!