งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ Chiang Mai Next “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน”

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายฯ เตรียมจัดการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ Chiang Mai Next “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน” ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อนำเสนอผลงานโดดเด่นสอดรับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่ผ่านมาให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ และสาธารณะชนทั่วประเทศได้รับทราบ รวมถึงเป็นการให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถที่เป็นความสำเร็จ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ความตระหนัก ความภาคภูมิใจแก่ชาวเชียงใหม่ในการที่จะร่วมมือสร้างสรรค์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

โดยกิจกรรมในการจัดงานประกอบด้วย
1) นิทรรศการเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) และกรอบแนวคิด “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ” (Chiang Mai Next)
2) นิทรรศการมีชีวิตตามปณิธาน “พลเมืองเชียงใหม่ รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง
แสวงสัมมาชีพ” ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย
3) นิทรรศการ Chiang Mai Creative City of Craft & Folk Art
4) การรับบริจาคเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
5) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และประกวดเต้น Cover Dance
6) การแข่งขันหุ่นยนต์
7) เวทีแสดง (โชว์) ความสามารถของนักเรียน
8) การอบรมสัมมนาทางวิชาการ/ถอดบทเรียน/ตลาดนัดความรู้ ตามประเด็นแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (จำนวน 17 ห้องประชุม)
9) การจำหน่ายสินค้าผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะนำสู่สัมมาชีพและทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
และ 10) พิธีเปิดงาน แสดงความก้าวหน้า ความมุ่งมั่น และผลงานที่ผ่านมาในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชาวเชียงใหม่และผู้ที่สนใจร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ Chiang Mai Next “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!