รพ.แม่ลาน้อย เปิด Green Market รณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนดูแลสุขภาพบริโภคพืชผักปลอดสารเคมี

วันนี้ 13 ม.ค. 63 ณ บริเวณลานโรงพยาบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย ได้เดินทาง เที่ยวชมและซื้อผักผลไม้ปลอดสารเคมี ภายใต้โครงการ Green Market ของโรงพยาบาลอำเภอแม่ลาน้อย โดยได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม มีสุขาภิบาลอาหารสิ่งแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน เกิดจิตสำนึกในการลดใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และขยายสู่ชุมชนต่อไปในอนาคต

ทางด้าน นพ.บัณฑิต ดวงดี นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย เปิดเผยว่า พืชผักผลไม้ที่นำมาจำหน่วย เป็นผลผลิตมาจากชาวบ้าน โดยทาง อสม. บางส่วนมาจากบุคลากรของโรงพยาบาล และโครงการหลวง ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลแม่ลาน้อย จะทำการสุ่มตรวจสารเคมีในผักผลไม้ที่นำมาจำหน่าย อาทิเช่น สารกำจัดศัตรูพืช ตกค้าง เพื่อให้พืชผักที่นำมาจำหน่ายใน Green Market ปลอดสารเคมี โดยจะจัดจำหน่ายในทุกวันจันทร์ต้นเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น. ให้ชาวบ้านได้จับจ่ายซื้อผักปลอดสารเคมี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!