คืบหน้า! โครงการรถไฟฟ้าเชียงใหม่สายสีแดง เชิญร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ วันที่ 29 ม.ค. นี้

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ออกประกาศเชิญผู้สนใจ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จํากัด บริษัท อีจิส เรล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จํากัด และมหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการ ซึ่งจะต้องจัดให้มีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 58 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน พ.ศ. 2548 รวมถึงศึกษาและจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 รวมทั้งรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับโครงการระบบ ขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)

รฟม. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยได้กําหนดให้มีการประชุมฯ ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บเพจ Facebook ของโครงการ หรือโทร 025227365 ต่อ 144 สำหรับผู้สนใจที่อยากได้เอกสารข้อมูลโครงการที่ชัดเจน สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโครงการ http://www.chiangmai-transitredline.com/

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!