ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือ – ป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเข้มข้น ทั้งการป้องกันอัคคีภัย การป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เน้นเฝ้าระวังพื้นที่จัดงานและสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดยจัดชุดปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที เพื่อสืบสานเทศกาลตรุษจีนให้เป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัยและเป็นสิริมงคล

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย ทั้งอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำ และอุบัติเหตุทางถนน สร้างความสูญเสียต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนและจังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้ มาตรการด้านการเตรียมความพร้อม ได้กำชับให้จังหวัดสำรวจ ตรวจสอบปรับปรุงแผนเผชิญเหตุด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย พร้อมสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังกิจกรรมและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะสถานประกอบการสถานบริการ และพื้นที่ชุมชน รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างทันท่วงที

ส่วนการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจตราความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ โป๊ะเรือ ท่าเทียบเรือโดยสาร และสถานที่ริมน้ำให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงสนธิกำลังจัดหน่วยเผชิญเหตุและกู้ภัยทางน้ำพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำตามที่ท่องเที่ยวทางน้ำ สำหรับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้ประสานการจัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พร้อมจัดตั้งจุดตรวจคุมเข้มผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะพื้นที่ จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน การระดมสรรพกำลังและอุปกรณ์เครื่องมือ โดยจัดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาเฝ้าระวังบริเวณสถานที่เสี่ยง โดยจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและวางระบบการสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังได้มุ่งเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางสื่อเพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการจุดธูปเทียน เผากระดาษเงินกระดาษทอง และการจุดประทัดตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายกรณีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของการดำเนินมาตรการด้านกฎหมาย ได้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน พลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง รวมถึงกฎหมายจราจร เพื่อคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ทั้งเมาแล้วขับขับรถเร็ว ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย และการฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ทั้งนี้ เพื่อสืบสานเทศกาลตรุษจีนให้เป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัยและเป็นสิริมงคล ท้ายนี้ หากประชาชนประสบอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน สามารถแจ้งเหตุและติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!