การประชุมกฎบัตรอาหารและเกษตรปลอดภัย “Thailand Food Charter”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกฎบัตรเชียงใหม่ จัดการประชุม กฎบัตรอาหารและเกษตรปลอดภัย “Thailand Food Charter” นำโดย อ.ดรณ์ สุทธิภิบาล อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นักวิจัยกฎบัตรเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม แทนนายไพรัช โตวิวัฒน์ หัวหน้าคณะทำงานกฎบัตรเชียงใหม่ ภายใต้นโยบายและภารกิจกฎบัตรแห่งชาติ โดยการสนับสนุน งบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต (สกสว.) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กฎบัตรเชียงใหม่ โดยมี คุณภัสวรา เปี้ยสินธุ คุณนันทวัน สง่ากูล เลขานุการสำนักงานกฎบัตรเชียงใหม่, คุณไพบูลย์ ภู่ทอง ผู้จัดการทั่วไป ขนส่งมวลชน RTC, พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ กรรมการ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, คุณกรกช โขนงนุช นายกสมาคม สมาคมท่องเที่ยวฮาลาลไทย, คุณปวีณา ใจคำ เจ้าของกิจการ ชีวิตธรรมชาติบ้านหนองบัว, คุณวีรฎา นาวาเรือง เจ้าของกิจการ เชียงดาวฟาร์มสเตย์, คุณจิราภรณ์ เครือสุวรรณ creative โคคูนฟาร์ม, คุณสุพรรษา ด้วงนุ้ย เจ้าหน้าที่เกษตร โคคูนฟาร์ม, คุณบฤงคพ วรอุไร (อาจารย์โจ) นายกสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่ CMSAA, คุณเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้นำชุมชน เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่, คุณรุจิพัฒน์ สุวรรณสัย สมาชิก ชุมชนล่ามช้าง, คุณนภ คงดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CAMT ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

การประชุมเป็นการพูดคุยสรุป เรื่อง เกษตรและอาหารปลอดภัย “Smart Farm & Food”, สรุปงานดนตรี ครั้งที่ 2, สรุปงานสานฝันคนปั้นเมือง และวางแผนการดำเนินงาน กำหนดการลงพื้นที่ ออกแบบฟาร์ม จำนวน 23 ฟาร์ม จัดทำมาตรฐานสมาร์ทฟาร์มและอาหารปลอดภัย การลงพื้นที่เก็บข้อมูล มาตรฐานฟาร์ม มาตรฐานการผลิต มาตรฐานอาหาร และวางแผนดำเนินงานประกาศเจตนารมณ์ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย (Smart Farm & Food) และเรื่อง SmartBlock กำหนดการลงพื้นที่นำร่อง 2 แห่ง เพื่อสำรวจ หารือ วางแผน ออกแบบ วางแผนการดำเนินงานเรื่อง ถนนดนตรี ครั้ง 3 ภายใต้ โครงการ “CMCM 2020” เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎบัตรเชียงใหม่และกฎแห่งชาติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น