งานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ประจำปี 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุม สัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ประจำปี 2563 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธาน

ในงาน มีการลงนาม MOU การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรหรือเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (สท.) ดำเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจรภายใต้การทำงาน ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ โดยนำผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตร สู่การใช้งานจริงในพื้นที่ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร และชุมชน ให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและชุมชน ซึ่งการลงนามความร่วมมือในโครงการ “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรและเกษตรอัจฉริยะเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน” ระหว่าง สวทช. กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ด้านเทคโนโลยีเกษตรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึงจะร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาธิตและทดสอบเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้จากทั้ง 2 หน่วยงาน และเครือข่ายพันธมิตรตลอดจนพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการเรียนรู้ในระดับภาคสนามและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

นอกจากนี้ ยังมี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

  1. กิจกรรมการสัมมนา นำเสนอนโยบายทิศทางบริการและผลงานของ สวทช. ในการร่วมสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน การบรรยายพิเศษจากผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ในหัวข้อ “BCG Model in Action เพื่อพัฒนาภาคเหนือ” การสัมมนาประเด็นด้านการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น “เกษตรอินทรีย์ : ทางเลือก ทางรอดของชุมชน” “โปรตีนทางเลือกจากแมลง ธุรกิจเกษตรสำหรับชุมชน” และการเปิดตัวกลไกและบริการใหม่ของ สวทช. ” โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อชุมชน CTAP (Community based Technology and innovation Assistance Project)” ที่เป็นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ และ ยกระดับรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น
  2. การแสดงนิทรรศการแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนนวัตกรรมสร้างสรรค์ ที่แนะนำบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหน่วยงานภายใต้ สวทช. ที่สอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชนท้องถิ่น โซนพันธมิตรร่วมใจ นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรและ สวทช. โซนล้านนาก้าวไกลด้วย วทน. นำเสนอผลิตภัณฑ์/ สินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และได้รับบริการจาก สวทช. และโซนโครงงานจากค่ายเด็กและเยาวชนนำเสนอผลงานเชิงนวัตกรรมจากโครงงานของเด็กและเยาวชน จากโครงการด้านเด็กและเยาวชนของ สวทช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!