รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ให้การต้อนรับ นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโมเดลต้นแบบ เพื่อการปฏิรูปวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ โดยความร่วมมือของประชาชน ภาครัฐ และเอกขน (Nan Sand Box)

สำหรับโครงการน่านแซนด์บ๊อกซ์ คืออะไรแซนด์บ๊อกซ์ (Sandbox) หมายถึง การให้มีการทดลองใช้กฏเกณฑ์ใหม่ๆที่ผ่อนปรน หรือมีการใช้และให้ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรม การสร้างสรรค์ความคิด การสร้างเสริมประสิทธิภาพ การกล้าทดลอง สิ่งใหม่ๆ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อส่วนอื่นๆ ในระหว่างการทดลอง และเมื่อได้บทเรียนแล้ว ก็จะเอาไปใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ดังนั้น น่านแซนด์บ๊อกซ์ ในที่นี้ จึงหมายถึง การพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ในกรณีของการแก้ไขปัญหาป่าและการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่าน

โดยกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการสำรวจโครงการ เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จำนวน 9 โครงการ และตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จำนวน 4 โครงการ โดยมีพื้นที่ รับผลประโยชน์สำหรับการเกษตร จำนวนกว่า 1,000 ไร่ และสำหรับอุปโภค – บริโภค จำนวน 658 ครัวเรือน นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 พิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 จากกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นการขยายด้านการใช้พลังงานทดแทน ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อการเกษตรหรืออุปโภคบริโภค โดยสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการดำเนินงานที่เน้นการจัดรูปแบบด้านการผลิต การใช้และการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชนอย่างเร่งด่วน สามารถช่วยเหลือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป

นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นการขยายด้านการใช้พลังงานทดแทน ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโมเดลต้นแบบ เพื่อการปฏิรูปวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพวัตถุประสงค์ เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำประเภทหนอง บึง และทางน้ำ ที่ได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูแล้วเสร็จเดิมในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ ลดค่าสาธารณูปโภคในกลุ่มโครงการฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถจัดสรรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบ ท่อ PVC Dai. 4”สายหลัก ความยาว 1,948 เมตร แผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบ และโครงสร้างรับแผง 1 ชุด ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำไปใช้ในการเกษตรลดค่าสาธารณูปโภคของกลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับประโยชน์ 25 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 100 ไร่ ในพี่โครงการดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!