ประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย Payap University Research Symposium 2020

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2563 (Payap University Research Symposium 2020) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

Payap University Research Symposium 2020 เป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยต่าง ๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

โดยโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ จะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง teaching in the 21st century โดยคุณวิชัย ทองแตง ประธานและผู้บริหารด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโทรคมนาคม และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ในช่วงบ่ายจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation และการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation สำหรับปีนี้มีผู้นำเสนอผลงานกว่า 100 เรื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!