เทศบาลนครลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง และประชาคมท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง และคณะผู้แทนชุมชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!