คุรุสภาขอเชิญชวน ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัด ที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งของรัฐและเอกชนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุรุสภาส่งเสริม และกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาได้ให้ความสำคัญ และตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสม กับบริบทของสถานศึกษา ที่มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ และเพื่อยกย่องสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประเภทผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งของรัฐและเอกชน สามารถส่งผลงานได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง จากประเภทของนวัตกรรม จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3) ด้านการบริหาร และการจัดการสถานศึกษา 4) ด้านการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 5) ด้านการวัดและการประเมิน และ 6) ด้านอื่น ๆ (เป็นผลงานนวัตกรรม ที่มีลักษณะผสมผสานหลายด้าน)
การประเมินคุณภาพผลงาน มีวิธีการประเมิน 2 ระดับ คือ “ระดับภูมิภาค” คณะกรรมการจะตรวจและประเมินผลงานจากเอกสาร ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่กำหนด และ “ระดับประเทศ” คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ของระดับภูมิภาค โดยการจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ในเวทีการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2563
เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน จะใช้การประเมินแบบอิงเกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานแบบมิติคุณภาพ 5 มิติ ประกอบด้วย 1) คุณค่าทางวิชาการ 2) ประโยชน์ของนวัตกรรม 3) ลักษณะของผลงาน   4) การมีส่วนร่วม และ 5) การนำเสนอผลงานตามแบบ นร.1 และ นร.2 (ถ้ามี) และมีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ เทคนิคการนำเสนอ รายละเอียดของข้อมูล และหลักฐานร่องรอย
สถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งผลงานทั้งทางออนไลน์และส่งเล่มเอกสาร โดยลงทะเบียนสมัครส่งผลงานในระบบ KSP School ผ่านทาง https://school.ksp.or.th ที่เมนู หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จากนั้นให้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัลด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ระบุข้อความหน้าซองว่า ส่งผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2563 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หมดเขตส่งผลงานวันที่ 6 มีนาคม 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดสรร ได้ภายในเดือนเมษายน 2563 และประกาศผลการคัดสรรภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
ดูรายละเอียดประกาศการคัดสรรผลงานฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และ www.facebook.com//OSOIKSP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2280 6366

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!