ขยะเชียงใหม่ ขณะนี้มีปริมาณเฉลี่ยวันละ 1.1 ตัน เท่านั้น

นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ รายงานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2563 ว่าการบริหารจัดการขยะ จ.เชียงใหม่ สถานการณ์ขยะปริมาณเฉลี่ย 1.155 ตัน/วัน แยกเป็นขยะที่จัดการถูกต้อง 97% และขยะที่จัดการไม่ถูกต้อง 3% คัดแยกขยะจากต้นทาง ร้อยละ 17 นำไปกำจัดยังบ่อขยะที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 83 เป็นขยะทั่วไป 29% ขยะอินทรีย์ 24% ส่วนขยะรีไซเคิล ร้อยละ 47แยกเป็นถุงพลาสติก ร้อยละ 35 ภาชนะแก้ว ร้อยละ 24 และกระดาษ ร้อยละ 10
สำหรับรูปแบบบริหารจัดการขยะ แบ่งเป็นจัดการขยะต้นทางจาก อปท. 210 แห่ง ดำเนินการตามหลัก 3 R แยกขยะแต่ละประเภท พร้อมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกทุกภาคส่วน ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยกลางทาง มีการเก็บรวบรวม ขนเพื่อนำไปกำจัด มีระบบการเก็บรวบรวม มีการขนขยะหรือจ้างเอกชนเก็บขนนำไปกำจัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ ขยะอันตรายชุมชนดำเนินการ โดย อบจ.เชียงใหม่
การกำจัดขยะทั่วไป ซึ่ง อปท.มีสถานที่กำจัดขยะ 47 แห่ง รวม 134 จุด จัดการรูปแบบเตาเผาขยะขนาดเล็ก 3 แห่ง, บ่อขยะ 127 แห่ง การจัดการแบบรวมกลุ่มพื้นที่ โดยวิธีฝังกลบดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 3 แห่ง ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของ อบต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด รับขยะจาก อปท. 8 แห่ง ปริมาณขยะ 40 ตัน/วัน (ลงนามใน เอ็มโอยู. 48 แห่ง) ศูนย์กำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาลท ต.เวียงฝาง อ.ฝาง รับขยะจาก อปท. 22 แห่ง ปริมาณขยะ 70 ตัน/วัน ดำเนินการโดยเอกชน ศูนย์กำจัดขยะของบริษัทบ้านตาลกรุ๊ป ที่ ต.บ้านตาล อ.ฮอด รับขยะจาก อปท. 23 แห่ง ปริมาณขยะ 439.36 ตัน/วัน อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง 1 แห่ง โครงการบริหารจัดการขยะปราศจากมลพิษ เพื่อผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน (ขนาด 1 เมกะวัตต์) ที่ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง รับขยะจากอปท. 5 แห่ง
ทั้งนี้จะมีการกำจัดขยะอินทรีย์ โดยการทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ การกำจัดขยะรีไซเคิล ให้ร้านรับซื้อของเก่า การกำจัดขยะอันตรายชุมชน โดยการส่งกำจัดที่ศูนย์ของเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐาน  มีการบูรณาการแผนระหว่างกระทรวง โดยมอบหมาย หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ อำเภอ อบจ. และ อปท. จัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเฉพาะขยะอันตรายชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ ติดตามสอดส่อง โรงงานอุตสาหกรรมการจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2563 จากจุดเริ่มต้นทาง จะมีมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ งดใช้โฟมบรรจุอาหารและลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง จัดกิจกรรมลด คัดแยก ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย  ระยะกลางทาง การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  ปลายทาง โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ การสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ.เชียงใหม่ มีหน่วยงานเป้าหมาย 46 หน่วยงาน มีการรายงานปริมาณขยะรายเดือน ส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มครั้งที่ 1 เมื่อ 5 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ กล่าวในที่ประชุมว่า ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สำคัญ ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันลดการใช้พลาสติก และรณรงค์การใช้ถุงผ้าอย่างต่อเนื่องด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น