ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน .. ที่ นร ๑๐๐๔/๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,000 ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญของกรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม .. ๒๕๕๕
๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน ๔๐ ตําแหน่ง

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ควารู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทํางานปฏิบัติงานด้านวิชาการวัฒนธรรม ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ดังนี้ 
.ด้านการปฏิบัติการ
() รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพัฒนาและแนวทาง การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
() รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็น ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวิเคราะห์งานวัฒนธรรม
() รวบรวมข้อมูลและปัญหาในการดําเนินงานทางวัฒนธรรม เพื่อประกอบการ พิจารณาวางแผนการส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานทางวัฒนธรรม
() รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาความเบี่ยงเบน เพื่อนํามาเป็น ฐานข้อมูลในการวางแผนดําเนินการเฝ้าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
() เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
.ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 

.ด้านการประสานงาน
() ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
() ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
.ด้านการบริการ
ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ ภารกิจของส่วนราชการ

 

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
. คุณสมบัติทั่วไป
() มีสัญชาติไทย
() มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
() เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 

. ลักษณะต้องห้าม
() เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
() เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ..
() เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
() เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
() เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
() เป็นบุคคลล้มละลาย
() เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
() เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
() เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออเพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม . () () () () () (๑๐) หรือ (๑๑) .. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม () หรือ () ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ ต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ () ให้มีสิทธิสมัคร สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ ต่อเมื่อพ้นจากการ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๕ / ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
() ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
() เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ) ของสํานักงาน .. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ

 

๕. กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ
.ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์ จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กําหนด ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
() เข้าที่เว็บไซต์ https://mculture.thaijobjob.com/ หัวข้อ การรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการของสํานักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
() เลือกแถบรายการ ใบสมัครออนไลน์กรอกใบสมัครสอบ โดยกรอกข้อความ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
() พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ลงในกระดาษ A๔ จํานวน แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
.นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสํานักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ภายในเวลาทําการของ ธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

 

.ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๔๓๐ บาท ประกอบด้วย
() ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท () ค่าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน ๓๐ บาท
เมื่อชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
.ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบแข่งขันฯ พร้อมเลข ประจําตัวสอบได้ เมื่อสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว กําหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

 

๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ .โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
.การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ .. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

 

.ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ .. มิได้รับรองว่า เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้องติดตามประกาศต่าง เกี่ยวกับ การสอบแข่งขันของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในกรณีที่เลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัคร สอบแข่งขันไม่ตรงกับหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ชื่อชื่อสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สอบแข่งขันต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการ ออกให้มายืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

 

๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ https://mculture.thaijobjob.com/ หรือ www.mculture.go.th/personnel หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบและจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดควารู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ในวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
.การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
() ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน .. ๒๕๕๑
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน .. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี .. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต .. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ .. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ .. ๒๕๕๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ .ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ .. ๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
() แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ (.. ๒๕๕๔ ๒๕๖๔)
() แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (.. ๒๕๖๒๕๖๔)
() ประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (.. ๒๕๖๑ ๒๕๔๐)
() นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม
() การวางแผน การประสานงาน การบริหารจัดการองค์กร
() ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
() ควารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลก และประชาคม อาเซียน 

 

.การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
() ทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ (Listening Test) ปรนัย) (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
() การสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงที่วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและ พฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควารู้ความสามารถ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ เพื่อวัดความ เหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป 

๙. หลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
.ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและ ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ..นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัคร ให้ครบถ้วน 
.ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records) ฉบับจริง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นํา หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
๙.บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อนามสกุล ลายมือชื่อและเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏ ซัดเจนเพื่อใช้แสดงตน 
.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) สําเนาหนังสือ สด.สด, หรือ สด. ๔๓ 
.หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ), ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน .
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัด ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียง ตามลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ ขึ้นบัญชี แต่ถ้าสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศ รับสมัครในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ 
๑๓. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็น ข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๑๔. การขอดูผลคะแนนสอบ
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวน แต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถขอดูผลคะแนนสอบได้ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทราบด้วย 
ประกาศ วันที่ ๑๓ มีนาคม .. ๒๕๖๓ 
(นายกฤษศญพงษ์ ศิริ) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!