สำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการป้องกันและควบคุม โควิด-19

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา และนักศึกษาฝึกงาน ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้

ผู้ปฏิบัติงาน
1. เข้า-ออก อาคารโดยใช้ประตูด้านหน้า อาคารสำนักงาน ทางเดียว เท่านั้น
2. ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย
3. ไม่นั่งรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก หากมีเรื่องจำเป็นต้องประชุมหรือปรึกษาข้อราชการ ให้นั่งห่างกันระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
4. ผู้ปฏิบัติงานภายนอกอาคารอำนวยการ หากต้องการติดต่อราชการ ให้สวมหน้ากากอนามัยและใช้แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทุกครั้ง
5. หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ใช้การติดต่อสื่อสารทางระบบโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟซบุ๊ก ฯลฯ

สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ให้ เข้า-ออก ทางบริเวณหน้าตึกอาคารสำนักงานเท่านั้น ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชึยงใหม่ ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ ให้ผู้เข้ามาในอาคารสำนักงาน ทำความสะอาดมือก่อนเข้าไปติดต่อราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!