ผวจ.แพร่ร่วมสภาอุตสาหกรรมจ.แพร่ ร่วมกันมอบ อาหาร เครื่องดื่ม ขนมให้กับผู้ปฎิหน้าที่จุดตรวจฯ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-13.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ขนส่งจังหวัดแพร่ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยบูรณาการร่วมกันของของตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ขนส่ง และฝ่ายท้องถิ่น ในการดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค

ภายใต้มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย ณ จุดตรวจบริเวณแยกร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จุดตรวจบริเวณแยกแม่แขม อำเภอลอง และจุดตรวจบริเวณประตูสู่ล้านนา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้ ผู้วาราชการจังหวัดแพร่ นายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และผู้มีจิตกุศล ร่วมกันมอบ อาหาร เครื่องดื่ม ขนมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิหน้าที่จุดตรวจฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!