กรมส่งเสริมการเกษตรตั้ง “ศูนย์ประสานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19” ลดเสี่ยง เลี่ยงแพร่เชื้อ

วันที่ 1เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมทางไกล (conference) กำกับติดตามและรายผลการดำเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่1 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรงค์ อธิบดีประธานการประชุมในครั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์ประสานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19 )ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน 77 จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการเกษตรและปรับรูปแบบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและเน้นสอดคล้องกับแต่ละข้อระเบียบของแต่ละจังหวัด โดยงดกิจกรรมอบรม นำเทคโนโลยีมาใช้มากยิ่งขึ้นอาทิ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอพลิเคชั่น Doae Farmbook Application หรือ “สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล” รวมถึงแอพลิเคชั่น Doae Work From Home สำหรับเจ้าหน้าที่สำหรับจัดเวลาปฏิบัติงานระบบรายงานผลรายสัปดาห์ ระหว่างส่วนภูมิภาคกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน และที่สำคัญการช่วยเหลือด้านผลผลิตที่ได้รับผลกระทบโดยส่งเสริมตลาดสินค้าออนไลน์ และการกระจายสินค้าโดยตรงสู่ชุมชนเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส อีกทั้งลดระยะห่างทางสังคมลดการรับเชื้อ และการแพร่เชื้อ เพื่อชาติสามัคคีเป็นกำลังใจให้กันและกันผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!