ด่วน! ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง จ.เชียงราย-เชียงใหม่ และเชียงราย-พะเยา

วันที่ 4 เมษายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ และเชียงราย-พะเยา ดังนี้
1. ทางหลวง หมายเลข 109 สายอำเภอแม่สรวย-อำเภอฝาง ตอนแม่สรวย-ห้วยป่าไร่ กม. 31+425 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2. ทางหลวง หมายเลข 1150 สายอำเภอพร้าว-อำเภอเวียงป่าเป้า ตอนขุนแจ-เวียงป่าเป้า กม. 53+000 เขตติดต่อตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
3. ทางหลวง หมายเลข 1202 สายพะเยา-ป่าแดด ตอนสันต้นแหน-ป่าแดด กม. 33+922 เขตติดต่อบ้านสันต้นแหน ตำบลหัวยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กับบ้านร่องบงใต้ ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
4. ทางหลวง หมายเลข 1292 สายจุน-แม่ลอยไร่ ตอนพวงพะยอม-แม่ลอยไร่ กม. 29+100 เขตติดต่อบ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กับ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 5.ทางหลวงชนบท สาย ชร. 3037 แยกทางหลวง หมายเลข 118-บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่สรวย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
6. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4024 แยกทางหลวง หมายเลข 1126-บ้านทุ่งต้นศรี อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
7. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4025 แยกทางหลวง หมายเลข 1021-บ้านใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!