ด่วน! มหาดไทย แจ้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศเตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หากยกระดับปฎิบัติการยับยั้งโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัดขอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการดําเนินการในกรณีศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยกระดับการปฏิบัติการ ดังนี้

1. จัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine) ให้มีความพร้อม โดยสามารถพิจารณาใช้พื้นที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งในส่วนที่จัดทําเป็นสถานที่กักกันตัว โรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว รวมทั้งกําหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน หากจังหวัด ใดมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้รีบรายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อจะได้ดําเนินการขยายวงเงินต่อไป
2. ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชน และทุกภาคส่วนถึงความจําเป็นในการปฏิบัติการ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พํานัก ไม่เคลื่อนย้าย/เดินทาง อีกทั้งมอบหมายภารกิจหน้าที่แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ถึงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนกําหนดแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแนวทาง การปฏิบัติให้มีความเข้าใจร่วมกัน
3. วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า โดยเชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากพบ การกระทําความผิดให้ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
4. วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวัน มีการกําหนดจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ชัดเจนและกําหนด อยู่ในแผนปฏิบัติการ
5. ให้จังหวัดรายงานการปฏิบัติให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ทราบ ภายในเวลา 18.00 น. ทุกวัน เพื่อจะได้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!