น่าน ประกาศเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประกาศแจ้งให้สถานที่ ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดน่าน ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหา และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดน่าน และสอดคล้องกับประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!