สสจ.เชียงใหม่ รับมอบ face shield และกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) จาก มทร.ล้านนา และภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและคณะวิทยากรจิตอาสา 904 เป็นตัวแทนมอบ face shield และกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) ให้กับ นายแพทย์ทวิช  แก้วประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคาร C3 มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 25 แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อจากผู้ป่วย โดยเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่ระบบหายในล้มเหลว และแยกอากาศระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจขณะปฏิบัติงาน

สำหรับกล่องป้องกันเชื้อฟุ่งกระจาย (Aerosol Box) และ face shield ทำการออกแบบและผลิตโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่มที่ 9 ศอ.จอส.พระราชทานภาค 3 /เชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์  ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไปบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดหาอุปกรณ์การผลิต

ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคสมทบทุนในกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-530-4469 หรือ 089-936-5504

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!