พช.ตาก : ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ผ่านระบบ Video conference

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ในการนี้ นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการที่รับผิดชอบงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!