สพม.35 เตรียมรับการประเมินยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมทันใจ นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน มีนางนภาพร แสงนิล นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะบุคลากร ปรึกษาหารือร่วมกัน โดยเนื่องจากผลการประเมินปี 2562 สพม.35 ได้คุณภาพระดับ A ติดอันดับที่ 17 ของ 225 เขตพื้นที่การศึกษา และที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ทั่วประเทศ อันเป็นความภาคภูมิใจของสพม.35

 

ดังนั้นในวันนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงร่วมกันหารือ พร้อมเดินหน้าเตรียมรับการประเมินยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส่ในองค์การ ปีงบประมาณ 2563 โดยเชิญคณะบุคลากรทุกคนเข้าร่วมปรึกษาหารือ ร่วมวางแผน เพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ด้าน อีกทั้งเตรียมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ในการปลูกฝัง ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!