Mobile Deliverly ศป.บส.ชน. 3 in 1 ให้กลุ่มชาติพันธ์ุชาวเขาเผ่ามูเซอ

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1 ชุดปฎิบัติการที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม Mobile Deliverly 3 in 1 ทั้งการบริการตัดผม แจกจ่ายข้าวกล่องและรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุชาวเขาเผ่ามูเซอ ที่อาศัยอยู่ ณ บ้านหนองเต่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าว เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาสูง และพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน

ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่มีงานทำประกอบกับการทำเกษตรกรรมเพาะปลูก ก็ต้องรอน้ำฝน ซึ่งไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงจัดชุด Mobile Delively 3 in 1 (รวม 3 กิจกรรมไว้ใน 1 หมู่บ้าน) คือ การบริการตัดผม แจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับชาวเขาเผ่ามูเซอ ณ บ.หนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งการบริการรักษาการเจ็บป่วยและอิ่มท้อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!