สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเลิกสูบ ลดเชื้อ ป้องกันวิกฤต COVID-19

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 “โครงการขับเคลื่อนเลิกสูบ ลดเชื้อ ป้องกันวิกฤต COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 หลังจากนั้นคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งหมด ร่วมเดินทางไปพิธีมอบอุปกรณ์และสื่อในการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกให้แก่ อสม.ในชุมชนแขงต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวฝาย ที่ทำการชุมชนวัดบ้านปิง และวัดปราสาท

 

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้ พ.ศ. 2563 ประเทศไทยใช้คำขวัญว่า “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง” เป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ใช้ในสถานการณ์ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งโรคดังกล่าวมีผลทำให้เกิดอาการปอดอักเสบรุนแรง

รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้สูบบุหรี่ใช้โอกาสนี้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดี ในปีนี้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาอันเป็นวิกฤตจากการระบาดของโควิด 19 อย่างไรก็ตามเป้าหมายก็ยังเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ เพราะขณะนี้อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการไม่แพร่ระบาดเชื้อไปยังชุมชน

กิจกรรมปีนี้ ประกอบด้วย การจัดทำสื่อออนไลน์ ให้ความรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ที่สอดคล้องกับคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 เผยแพร่ไปยังประชาชนทุกกลุ่มผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ได้ให้สัมภาษณ์ออกอากาศรายการวิทยุถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าแก่ชุมชน การเผยแพร่บทความวิชาการที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของสถานการณ์บุหรี่ รวมทั้ง การให้ความรู้แก่ อสม. เพื่อเผยแพร่เนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชน รวมทั้งแนวทางการรณรงค์ทุกช่องทางเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากบุหรี่ เป็นต้น

และเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 จึงเชิญชวนทุกท่านได้ใช้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดครั้งนี้เป็นโอกาสเริ่มต้นในการเลิกสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า นอกจากทำลายสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างแล้ว การเสียเงินซื้อบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบ ยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัว สำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่สามารถรับคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ โดยไม่ต้องออกจากบ้านได้ ผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 1600 (โทรฟรี ตลอด 24 ชม.)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!