ผบช.ภ.5 รณรงค์เชิญชวนข้าราชการตำรวจ และประชาชนเลิกสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 และตลอดไป

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้มีนโยบายให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เป็นสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ จึงได้มีดำริให้จัดทำโครงการ”ตำรวจภูธรภาค 5 ขับเคลื่อนนโยบายสถานีตำรวจปลอดบุหรี่” ขึ้น โดยได้เริ่มการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายให้สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 และหน่วยงานในสังกัด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลดารารัศมี ในการเก็บข้อมูลจำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดที่สูบบุหรี่ จากการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 และจะจัดเก็บข้อมูลสถิติเป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการให้ความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ส่งเสริมสนับสนุนตลอดจนจัดคอร์สในการเลิกสูบบุหรี่ ให้กับข้าราชการตำรวจที่ติดบุหรี่ ทั้งนี้ได้ให้หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 159 แห่ง ลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินการตามโครงการตำรวจภูธรภาค 5 ขับเคลื่อนนโยบายสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยหัวหน้าสถานีตำรวจจะดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 และจะดำเนินการจัดสถานที่ในบริเวณสถานีตำรวจ และบริเวณโดยรอบ ให้เป็นสถานที่ที่คุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ โดยมีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน ว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่และปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ ทั้งนี้ตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตลอดจนป้ายข้อความ”สถานีตำรวจเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” ตลอดจนสติกเกอร์ แผ่นพับ ต่าง ๆ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

อนึ่งเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งมีหลักฐานงานวิจัยพบว่าคนสูบบุหรี่ติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ โดยพบว่าผู้ป่วยที่สูบบุหรี่มีโอกาสอาการทรุดลง และเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า ดังนั้นจึงควรเพิ่มความตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของการสูบบุหรี่ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคติดเชื้อในระบบหายใจ ด้วยการลดการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และนิโคตินในทุกรูปแบบ ตลอดจนป้องกันมิให้มีผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

และในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 ในปีนี้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 จึงได้เชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดและประชาชน ให้เลิกสูบบุหรี่ด้วยการมอบโปสเตอร์รณรงค์เลิกสูบบุหรี่#ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง ให้กับสถานีตำรวจและหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 และได้กล่าวเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น