สนง.วัฒนธรรม จังหวัดแพร่เสนอ 2 โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร. กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายโชคดี อมรวัฒน์ /นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนงาน/โครงการ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายนฤนาถ ปัญญาศิลป์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้นำเสนอโครงการภายใต้ “กรอบแผนงาน/โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” แผนงานพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จำนวน 1 โครงการ และแผนส่งเสริมชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรมจำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ ซึ่งทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.จ ได้อนุมัติโครงการ ทั้ง 2 โครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!