พร้อมจัดการเรียนแบบโมบาย(Mobile Learning) ‘การเรียนการสอนแบบเคลื่อนที่โยกย้าย’

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เหลือระยะเวลาอีก 3 วัน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยความห่วงใยจาก ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ อดีตรองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และอดีตผู้บริหารสถานศึกษาในหลายตำแหน่ง ปัจจุบันเป็นนักวิชาการอิสระมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ เข้ากับยุคสมัยที่โรงเรียนในปัจจุบันกำลังดำเนินการ ได้นำเสนอความรู้ด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนในเชิงนวัตกรรมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในกระบวนการเรียนรู้และมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันในสังคมแห่งโลกออนไลน์ในปัจจุบันคือ
“การเรียนการสอนแบบเคลื่อนทีโยกย้ายหรือการเรียนแบบพกพา”เรียกทับศัพท์คือ m-Learning ซึ่งเป็นอิทธิพลของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารประเภทโทรศัพท์มือถือ(Mobile Phone) และอุปกรณ์สื่อสารประเภท PDAs ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Tablets, Navigators ฯลฯ การเรียนการสอนโมบายในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงและก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะการพัฒนาเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีการสื่อสารที่เรียกว่ายุค 4G หรือ 5G

ความหมายของการเรียนแบบโมบายคือ การเรียนจากกระบวนสื่อความหมายผ่านช่องทางการใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายและแบบพกพาที่สามารถทำได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ตามศักยภาพการเชื่อมต่อของเทคโนโลยีที่ใช้นั้น สำหรับการจำแนกกลุ่มเทคโนโลยีในการใช้การเรียนแบบโมบายสามารถจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

#Type1.Portable and Personal จัดเป็นกลุ่มที่ใช้กันมากที่สุดได้แก่ประเภทโทรศัพท์มือถือแบบเคลื่อนที่ (mobile phkne), Tablets และ Laptop Computer เป็นต้น

#Type2.Static and Personal กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะที่เช่น ในชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากต้องมีบุคลากรคอยควบคุมเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่ใช้เครื่องมือการเรียนแบบโมบาย

#Type3.Portable and Shared กลุ่มนี้จัดไว้สำหรับการเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเคลื่อนที่มีกลุ่มผู้ใช้ค่อนข้างน้อยเช่น Kiosks, Interactive Display เป็นต้น และ

#Type4.Static and Shared กลุ่มนี้ส่วนมากเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ขนาดใหญ่สำหรับสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มใหญ่เช่น Video Conferencing, Electronic Whiteboard เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมในเชิงลึกสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากตำราการเรียน Mobile Learning ทั้งที่เป็นภาษาไทยและต่างประเทศที่มีอยู่ทั่วไปครับ ขอได้รับความปรารถนาดีจาก ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ นักวิชาการอิสระ

Cr.ดร.สุรศํกดิ์ ปาเฮ นักวิชาการอิสระ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!