จ.แพร่ กำหนดตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ 2563 เริ่ม 23 กรกฎาคม เป็นต้นไป

พ.อ.ชัยอารีย์ แก้วสาร สัสดีจังหวัดแพร่ เผยว่า เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรค ลดความเสี่ยงของทหารกองเกินและประชาชน จึงให้เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ จากเดิม วันที่ 1-12 เมษายน 2563 เป็นระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 นั้น

ทางจังหวัดแพร่ จะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ 2563 ในห้วงวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2563  ดังนี้
อำเภอหนองม่วงไข่ ตรวจเลือกฯ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองม่วงไข่
อำเภอเมืองแพร่ ตรวจเลือกฯ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่
อำเภอสูงเม่น ตรวจเลือกฯ วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น
อำเภอร้องกวาง ตรวจเลือกฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอร้องกวาง
อำเภอลอง ตรวจเลือกฯ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอลอง
อำเภอเด่นชัย ตรวจเลือกฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอเด่นชัย
อำเภอสอง ตรวจเลือกฯ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอสอง
อำเภอวังชิ้น ตรวจเลือกฯ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอวังชิ้น

ทั้งนี้ให้ทหารกองเกิน นำหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร มาแก้ไข วัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกใหม่ ณ หน่วยสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหารของตนเอง ทหารกองเกินผู้ใดที่ยื่นขอสิทธิ์ผ่อนผัน เนื่องจากอยู่ระหว่างกำลังศึกษาอยู่ภายในประเทศ ให้นำหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร มาแก้ไขวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกใหม่ ณ หน่วยสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหาร ทหารกองเกินผู้ใดอยู่ระหว่างผ่อนผัน แต่มีความประสงค์จะขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามปกติ ให้แจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหาร และทหารกองเกินที่ต้องการร้องขอ (สมัคร) เป็นทหารกองประจำการ ให้ติดต่อสมัครได้ก่อนการตรวจเลือกทหาร ณ หน่วยสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหารของตนเอง โดยทั้ง 4 ข้อ ให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Cr.ม พัน 12 พล ม 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!