แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตลอดเดือนมิถุนายน 2563

คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฎิบัติงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อการพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยปรับปรุงกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัยฯ ทุกจุด ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีความชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!