“พี่นำน้องทำดี ตามวิถี New Normal”

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 นำโดย น.ส. ณัฐภรณ์ พุทธยัง ประธานนักเรียน ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และเพิ่มความสามัคคีระหว่างเพื่อนใหม่และสังคมใหม่ รวมถึงเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษายุค New Normal โดยดำเนินกิจกรรม 5ส. เพื่อทำความสะอาด อาคารสถานที่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(Covid -19) ตลอดจนการสร้างสังคมน่าอยู่ตามวิถี New Narmal Life

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!