อ.สันทราย บูรณาการชุดปฏิบัติกา รตรวจเยี่ยมสถานศึกษายุค New Normal of Education ในวันเปิดภาคเรียน

วันที่ 1 ก.ค. 63 เวลา 07.00 น. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บูรณาการจัดชุดปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายปกครอง สถานศึกษา ตำรวจ สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อสม. อปท.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63 ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่งในพื้นที่ ภายหลังจากที่ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ และการเตรียมการด้านสถานที่รองรับมาตรการตามข้อกำหนดฯ

โดยเน้นย้ำมาตรการเข้มในการป้องกันโรคตามมาตรการของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และมาตรการของ จ.เชียงใหม่ ให้มีการกำหนดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ จัดห้องเรียนและสถานที่ให้มีระยะห่าง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ่อย ๆ ลดการแออัด และกิจกรรมรวมกลุ่ม รวมทั้งการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ในการดูแลนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจเยี่ยมพบว่ามีผู้ปกครอง ทยอยมาส่งนักเรียนที่บริเวณหน้าโรงเรียน และภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันความแออัด ด้านการจราจรแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง สภาพการจราจรบริเวณโรงเรียนคล่องตัว มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของโรงเรียน ทั้งมาตรการหลัก 7 ด้าน และมาตรการเสริม 5 ด้าน ในกรณีที่พบว่ามีนักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส สถานศึกษาจะเชิญผู้ปกครองมารับนักเรียน เพื่อนำนักเรียนไปตรวจรักษาทันที นอกจากนี้ ได้แจ้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และเจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียน ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!