โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เปิดเรียนวันแรกแบบ NEW NORMAL เป็นไปด้วยความคึกคัก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เปิดเรียนวันแรกแบบ NEW NORMAL เป็นไปด้วยความคึกคัก ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมเน้นมาตรการความปลอดภัยสวมหน้ากาก ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ และเว้นระยะห่าง

นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย, พลเอกโกศล​ ประทุมชาติ​ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเสริญ​ สุริยา​ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน​ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ​ และกรรมการใน กศจ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้อำนวยการฐิตติณัฐ​ ศักดิ์ธนานนท์​ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

 

 

นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ จากการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ได้รับรายงาน มาและมีหนังสือแจ้งอนุญาตไปทุกสังกัดจำนวน 1,453 โรงเรียน ในจำนวน 1,453 โรงเรียน ประเมินแล้วผ่านทุกโรงเรียน ให้หน่วยงานต้นสังกัดของตนเองตรวจสอบแล้ว ก็ยืนยันมา สรุปได้ว่าสีเขียว จำนวน 966 โรงเรียน ที่เหลือเป็นสีเหลือง (สีเขียว คือ ประเมินผ่านทุกข้อในจำนวน 44 ข้อ)

 

 

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน มีการออกตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมของโรงเรียนทุกโรงเรียน พร้อมเชิญตัวแทนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. มาร่วมตรวจที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับจังหวัด ขนาดใหญ่ ที่เราถือว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดก็หมายถึงภาพรวมทั้งจังหวัดด้วย

 

การมาตรวจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เห็นความพร้อมทุกประการ ใน 6 มาตรการหลัก เพราะว่าทางจังหวัดโดย กศจ.ได้ออกมาตรการแล้ว มีแบบประเมินให้โรงเรียนประเมินตนเองและรายงานมา ให้รับทราบในภาพรวมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนทุกอย่าง ดังนั้นจึงเกิดความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองได้ว่าสถานศึกษาแห่งนี้มีความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง

สำหรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนผ่านจุดคัดกรอง มีการล้างมือก่อนแล้ว เข้าไปในจุดคัดกรองวัดไข้ ผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน และเครื่องวัดอุณหภูมิวัดไข้ และครู อาจารย์ บุคคลากร และนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มา โรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนมีหน้ากากอนามัยสำรองให้อีกด้วย ซึ่งทางโรงเรียนก็มีการแจกให้นักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน ดังนั้นมาตรการต่อไปก็เป็นมาตรการของการจัดระยะห่างทางสังคม โรงเรียนก็ได้วางมาตรการที่ค่อนข้างรัดกุม ดังนั้นจะเห็นว่าในวันแรกของการเปิดภาคเรียนนักเรียน 50% ก็จะมาเรียนที่โรงเรียน

 

สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการเรียนแบบ New Normal เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมแล้วผู้ปกครองก็มีความพร้อมแล้ว ผลการเรียนน่าจะไม่มีปัญหา แต่โรงเรียนอื่นที่มีนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 20 ลงมา ซึ่งก็สามารถมาเรียนได้ทุกคนอยู่แล้ว ดังนั้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น่าจะส่งผล กลับจะเป็นการส่งผลดีที่เราได้ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของดิจิตอลมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น

ด้านนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดมาตรการให้โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง มากกว่า 20-25 คนต่อห้อง ต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบที่ 2 ของคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563

ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงได้กำหนดแนวทางการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ “การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)” โดยกำหนดแนวทางการจัดการชั้นเรียนแบบสลับกลุ่มมาเรียน เพื่อลดความแออัดในชั้นเรียน เป็นการเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในชั้นเรียน ในแบบ NEW NORMAL เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!