จิตอาสาพระราชทาน 904 ปลูกฝังอุดมการณ์ผู้เข้าอบรม ทต.ท่าวังตาล อ.สารภี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ร.ต.ต.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว (ป.) กก.ตชด.33 นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้ให้การสนับสนุนประกอบด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่/ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รอง ผวจ.เชียงใหม่/รอง ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง/ผอ.ศอ.จอส.อ.สันป่าตอง รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สว่างจิต

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา (ควบคุมภาพ) นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา (ควบคุมเสียง) ได้ออกปฏิบัติกิจกรรมการจัดการอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 บรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการเป็นจิตอาสาที่ดี การแนะนำเรื่องการปฏิบัติเป็นจิตอาสา การสาธิตการผูกผ้าพันคอ การสวมหมวก การทำความเคารพ บุคคลท่ามือเปล่า ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประกอบไปด้วยผู้เข้ารับการอบรมจากเทศบาลตำบลท่าวังตาล จำนวน 50 คน โดยมี นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ และ น.ส.วาสนา บุญธรรมช่วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอสารภี เป็น ประธานและร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมอบนโยบายให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยผู้เข้ารับฟังเกิดความรักชาติ รักแผ่นดิน เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มีความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือสังคม และมีความตื่นตัวเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันตนเอง และพร้อมที่จะนำความความรู้ไปแนะนำต่อประชาชนในเรื่องการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!