อบรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 แปรรูปผ้าปักม้ง ในพื้นที่อำเภอภูซาง จ.พะเยา

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และคณะ จัดอบรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 แปรรูปผ้าปักม้ง ในพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ดาวให้ได้มาตรฐานบนฐานอัตลักษณ์ล้านนา เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และวิถีชุมชน เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจชุมชนหลังวิกฤติโควิด-19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 ณ บ้านใหม่รุ่งทวี อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!