อาสาฬหบูชา ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ อบายมุขตามแนวพระพุทธศาสนา วัดพระธาตุหริภุญชัย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และ สสส. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ภายใต้โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ และแสดงพระธรรมเทศนา (การ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่)

ดำเนินการโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยพระครูสิริสุตานุยุต ผษ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นำผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมจัดงาน และได้รับเกียรติ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามปฏิญาณตนเลิกเหล้าบุหรี่ และมอบป้าย ชุมชนนำร่องร่วมรณรงค์ 17 ชุมชน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น