กรมควบคุมโรค เร่งสอบสวนโรคกรณีลูกเรือ “ทหารอียิปต์” ตรวจพบเชื้อโควิด-19

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มี ลูกเรือของเที่ยวบินทางทหาร ตรวจพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะมาปฏิบัติภารกิจการบิน นั้น กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เร่งดําเนินการสอบสวน โรคและรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว

จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าเที่ยวบินทางทหารดังกล่าว มีกัปต้นและลูกเรือ รวม 31 คน เป็นทหารจาก ประเทศอียิปต์ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ ตามมาตรการของค่าสั่ง ศมค. เรื่องแนวปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 6 ในข้อ (5) ซึ่งอนุญาตให้เดิน ทางเข้าประเทศไทยได้ แต่จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่กําหนด และไม่ออกไปนอกพื้นที่สาธารณะจนกว่าจะเดินทางออกนอก ประเทศ ซึ่งกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะกลุ่มนี้ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63 เข้าพักที่โรงแรม แห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และกลับออกไปในวันที่ 11 ก.ค. 63

ทั้งนี้ เมื่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้รับแจ้ง จึงเข้าดําเนินการติดตามทีมลูกเรือที่เข้าพักในโรงแรม ในวันที่ 10 ก.ค. 63 เวลาประมาณ 11.00 น. และพบว่าทีมลูกเรือ ดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในโรงแรมตามมาตรการที่กําหนดไว้ จึงมีการตรวจสอบ พบว่าลูกเรือได้เดินทางไปห้างสรรพสินค้า ใกล้โรงแรม จึงมีการออกติดตามให้กลับมา และทําการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อโรคโควิด-19 เนื่องจากมีการออกไปนอกโรงแรมจึงต้องมีการตรวจ ให้มั่นใจว่าจะไม่มีการติดเชื้อ และแพร่ไปในชุมชน ซึ่งต่อมา หลังจากลูกเรือเดินทางกลับ ผลการตรวจพบว่า พบเชื้อจํานวน 1 ราย ซึ่งทหารกลุ่มดังกล่าว ได้เดินทางกลับประเทศไปแล้วในช่วงเที่ยงของวันที่ 11 ก.ค. 63

ทางทีมงานจึงได้ลงสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผู้สัมผัส ทั้งที่สนามบิน โรงแรม รถที่ใช้เดินทาง รวมทั้งที่ ห้างสรรพสินค้า เพื่อทําการตรวจหาเชื้อต่อไป โดยเบื้องต้นได้ดําเนินการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (พนักงานโรงแรมที่ให้บริการคณะลูกเรือจากต่างประเทศ) ทําความสะอาด และปิดให้บริการในชั้นที่รับลูกเรือเข้าพัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!