โรงเรียนปายวิทยาคาร รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของ สพฐ.

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู พร้อมด้วย นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ไปนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ

ซึ่งพบว่าทางโรงเรียนฯ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตร และมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี เป็นผลมาจากการดำเนินการเตรียมความพร้อมแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนระหว่างชุมชน และหน่วยงานภายนอก เช่น สาธารณสุข เป็นต้น รวมทั้งมีการเยี่ยมชมการจัดชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน การดำเนินการมาตรการการป้องกันต่างๆ การใช้มาตรการเว้นระยะ ณ โรงอาหาร และบ้านพักนอนของนักเรียน การสอบถามการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนดำเนินการในปีการศึกษา 2563 เพื่อร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!