สาธารณสุขจพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์ จ.พะเยา และภาคีเครือข่าย ประชุมจัดทำแผน และขับเคลื่อนงานสุขภาวะพระสงฆ์พะเยา

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ภายใต้มติเถรสมาคม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการดําเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะที่กําหนดให้ดําเนินการวัดส่งเสริมสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยมีภาคีเครือข่าย มหาเถระสมาคม (มส) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ง (สช) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และสำนักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเจตจำนงร่วม ขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ ชุมชน สังคม และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับและส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นําด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดยมีแนวคิดหลักในการส่งเสริมให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชน และสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และให้พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้นําด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดยมีหลักการสําคัญ คือ การใช้ทางธรรมนําทางโลก

ตามประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แหงชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นแผนในการขับเคลื่อนดำเนินงานพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดพะเยา ในปี 2563 และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะของพระสงฆ์ สามเณร โดยมีสาระสําคัญ 3 ประการ ประกอบไปด้วย 1) พระสงฆ์ดูแลตนเองตามพระธรรมวินัย 2) ชุมชน สังคม ดูแลพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย 3) พระสงฆ์เป็นผู้นําด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การควบคุมโรคและการจัดการปัจจัยที่คุกคามสุขภาพของพระสงฆ์ ด้วยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ออกจากเรือน ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว จึงจําเป็นที่จะต้องดูแลตนเอง และดูแลพระสงฆ์ด้วยกันตามหลักพระธรรมวินัย ดังที่พระพุทธองค์ ตรัสแนะนําไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มารดา บิดาผู้จะพึ่งพยาบาลพวกเธอก็ไม่มี ถ้าเธอไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพยาบาลเราก็พึงพยาบาลภิกษุไข้เถิด..” ความเจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญ “อาโรคยาปรมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ดังนั้น เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องดูแลรักษารวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย

ศูนย์อนามัยทื่ 1 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ตามหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด หรือที่เรียกชื่อย่อว่า – พระ อสว.) จำนวน 70 ชั่วโมง โดยกลุ่มเป้าหมายพระสงฆ์อำเภอละ 1 รูป มีพระสงฆ์จังหวัดพะเยา เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 9 รูป และจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ ตามหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (หรือ พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด) ระยะสั้นจำนวน 35 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายพระสงฆ์จาก วัด 1 รพ.สต. 1 พระคิลานุปัฏฐาก มีพระสงฆ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 190 รูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัยและให้คำแนะนำ ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายในวัด และชุมชนได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ/วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 วัด 1 รพ. และ 1 วัด 1 รพ.สต. และการทำงานที่เป็นเครือข่ายในจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ พระสงฆ์จังหวัดพะเยา ผ่านการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 199 รูป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา และภาคีเครือข่ายพร้อมคณะทำงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของ พระคิลานุปัฏฐาก (หรือ พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด) จัดการประชุมจัดทำแผนและขับเคลื่อนงานสุขภาวะพระสงฆ์ จังหวัดพะเยา เพื่อมอบบัตรประจำตัวพระคิลานุปัฏฐาน และสรุปผลการดำเนินงานของพระ คิลานุปัฏฐาก ที่ผ่านมาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเกิดการทำงานที่เป็นเครือข่ายในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม 80 ปี พระเทพญาณเวที มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!