ไทยเจ๋ง ! เป็นประเทศแรกของโลก ร่วมถอดบทเรียนการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 กับทีมองค์การอนามัยโลก

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมถอดบทเรียนการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 กับทีมองค์การอนามัยโลก องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันในประเทศ โดยใช้เครื่องมือที่องค์การอนามัยโลกได้พัฒนาขึ้นมาใหม่

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. 63 ณ กระทรวงสาธารณสุข เป็นก้าวสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้ภาวะฉุกเฉิน พัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ พร้อมรับมือกับการระบาดระลอกสองที่อาจจะเกิดขึ้น

บทเรียน 9 เสาหลักสำคัญ คือ
1. การประสานงาน วางแผน ติดตาม ประเมินผลในระดับประเทศ
2. การสื่อสารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. การเฝ้าระวัง สอบสวนโรคและการติดตามผู้สัมผัส
4. ช่องทางเข้าออกประเทศ
5. ระบบห้องปฏิบัติการแห่งชาติ
6. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
7. การจัดการผู้ป่วยและการแบ่งปันความรู้ นวัตกรรมและการวิจัย
8. การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการขนส่งในห่วงโซ่อุปทานและการจัดการกำลังคน
9. การบำรุงรักษาด้านบริการสุขภาพที่จำเป็นระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!