จังหวัดลำปาง ประชุมชี้แจงป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมวางมาตรการเชิงป้องกันในพื้นที่

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยจำนวน 373 ราย อัตราป่วย 50.58 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย และมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ โดยจังหวัดลำปางจะดำเนินมาตรการเชิงป้องกันในพื้นที่ ดังนี้ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม Big cleaning day กำจัดขยะทุกสัปดาห์ และพื้นที่ส่วนกลาง เช่น พื้นที่ข้างทาง วัด โรงเรียน โดยมี อสม. ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนำ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 2 ครั้ง , การประชาคมหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น กำหนดออกให้คำแนะนำตักเตือน บ้านหรือสถานที่ที่สำรวจพบลูกน้ำยุง เป็นต้น

ให้แต่ละท้องถิ่นสนับสนุนทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุง ได้แก่ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง เครื่องพ่นสารเคมี น้ำยาพ่นสารเคมี รวมไปถึงให้โรงเรียน หมู่บ้าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในชุมชน เป็นต้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า ประชาชนในทุกหมู่บ้านต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและในชุมชน ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้าน 2.เก็บขยะ และ3.เก็บน้ำ โดยขอให้ประชาชนดูแลภาชนะที่มีน้ำขังภายในบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา หรือไข้ปวดข้อยุงลาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น