ชาวแพร่หนุน สร้างถนนเลียบน้ำยมป้องกันน้ำท่วม เส้นทางคมนาคม และที่ท่องเที่ยวรอบเมืองเก่าแพร่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ หน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันชี้แจงโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองแพร่ ริมแม่น้ำยม มีประชาชน ชาวบ้าน ผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

โดยโครงการดังกล่าว เกิดจากความต้องการของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายจากการกัดเซาะของแนวตลิ่ง จึงขอให้จังหวัดร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการประชุมชี้แจงและประชาวิจารณ์ จากชาวบ้านร่วมระดมความคิดเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ในครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 จึงได้รวบรวมข้อคิดเห็นเสนอเป็นโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองแพร่ ริมแม่น้ำยม มีระยะทางก่อสร้างตั้งแต่สะพานน้ำโค้งถึงสะพานบ้านมหาโพธิ์ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ระหว่างเทศบาลตำบลป่าแมต และเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีลักษณะการดำเนินงาน คือ การจัดทำแนวป้องกันตลิ่งกัดเซาะและด้านบนมีถนนเพื่อการคมนาคมและเป็นเส้นทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 ระยะทาง 1.350 กิโลเมตร โดยเริ่มจากฝั่งสะพานน้ำโค้งก่อน ในปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จ จึงถึงสะพานบ้านมหาโพธิ์ รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 2.83 กิโลเมตร ตามแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนเรียบแม่น้ำมีความกว้าง 7 เมตร มีกำแพงกันตก มีลวดลายผ้าตีนจก ออกแบบสอดคล้องกับเมืองเก่าแพร่

ในการประชุมชี้แจง กลุ่มภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ เสนอให้ปรับแบบให้มีความสวยงาม มีภูมิทัศน์สอดคล้องกับการกับการเป็นเมืองเก่าแพร่ ส่วนภาคประชาชน ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชน สนับสนุนให้ก่อสร้างต้องเน้นความแข็งแรงเป็นอันดับแรก ส่วนการตกแต่งสามารถดำเนินการได้ในภายหลัง

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า หลังจากรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนแล้ว จะนำข้อเสนอไปปรับแบบในส่วนที่แก้ไขได้ ส่วนใดที่มีผลกระทบมากหรือเน้นความสวยงาม ต้องรุกล้ำลำน้ำ การรุกล้ำที่ของประชาชน ต้องให้คณะกรรมการล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง แต่การก่อสร้างให้ความสำคัญกับความแข็งแรงเป็นหลัก และในตอนท้าย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ที่ช่วยสนับสนุนโครงการ การพัฒนาจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!