อบต.แม่ปะ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบของไวรัสโควิด-19

วันที่ 30 ก.ค. 2563 ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ตาก เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย (กลุ่มเปราะบาง) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จำนวน 174 ราย รายละ 3,000 บาท เพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ โดยมี นายมานพ ยะเขียว นายก อบต.แม่ปะ กล่าวรายงาน ซึ่งการมอบเงินเยียวยามี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นอภ.แม่สอด และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งในพื้นที่ ต.แม่ปะ มีผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนในโครงการฯ จำนวน 12 หมู่บ้าน จ่ายเป็นเงินสด จำนวน 880 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,640,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!