มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรของ Shanghai Normal University

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรของ Shanghai Normal University ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน จัดการเรียนการสอนแบบ 1 + 2 + 1 คือ ปี 1 และ 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 2 และ 3 เรียนที่ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับ 2 ปริญญา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ มีนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรจำนวน 6 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเดินทางไปรับปริญญาบัตรที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ จึงได้จัดส่งมายังมหาวิทยาลัยพายัพ โดย ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ อนุศาสก อธิฐานเปิดพิธี อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน กล่าวต้อนรับ ดร. สุชาดา รัตนพิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานและแนะนำคณะบดี ผศ. ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศาสาสตร์ เบิกตัวผู้สำเร็จการศึกษา และ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวให้โอวาท เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!