กธจ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายกาดกองต้า

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 15 ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐ “งบพัฒนาจังหวัด” นายธสรอัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง เดินทางลงพื้นที่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ณ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในห้วงที่ผ่านมา พร้อมมอบแนวทางให้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการฯ ทั้งในเรื่องของการสอดส่องตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเร่งรัดให้การดำเนินงานโครงการฯ ได้แล้วเสร็จเป็นไปตามช่วงระยะเวลา เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเพื่อจะร่วมกับคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อทำการคัดเลือกโครงการฯ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการฯ ได้เข้าทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

โดยการประชุมได้มีการนำเสนอรายละเอียดสาระสำคัญ เรื่องประเด็นปัญหาที่ตรวจสอบพบในโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำปาง ที่ทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ได้มีการลงพื้นที่ทำการสอดส่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เน้นติดตามประเด็นปัญหาการดำเนินงานในโครงการใหญ่ ๆ ที่ได้มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก และมีผลกระทบ-ผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ถกประเด็นปัญหาการดำงานของ 3 โครงการใหญ่ ๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงผิวการจราจรบริเวณชุมชนเมืองเก่าเขลางค์ “กาดกองต้า” งบประมาณ 9,351,000 บาท และโครงการปรับปรุงฝายทุ่งปงเรียน (ป่ากล้วย) ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง งบประมาณ 18 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งปงเรียน (ป่ากล้วย) งบประมาณอีก 24 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อจะเร่งรัดให้การดำเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการปรับปรุงผิวการจราจรบริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าเขลางค์ “กาดกองต้า” ที่พบว่าเป็นการดำเนินงานในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนาดใหญ่ หากเกิดความล่าช้าจะทำให้ชาวบ้านในชุมชนหลายร้อยครัวเรือน และประชาชนรอบพื้นที่ในเขตตัวเมืองลำปางอีกเป็นจำนวนมากต้องได้รับความเดือดร้อน

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้เป็นหัวหน้าคณะนำทีมกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่ติดตามดูการดำเนินงานโครงการ ปรับปรุงผิวการจราจรบริเวณชุมชนเมืองเก่าเขลางค์ “กาดกองต้า” ด้วยตนเอง ซึ่งพบว่าขณะนี้ตลอดเส้นทางถนนระยะทางรวมกว่า 970 เมตร กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างมีการเทพื้นคอนกรีตใหม่ มีการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำ รวมถึงมีการปรับปรุงตกแต่งพื้นผิวบริเวณไหล่ทางถนน แต่ในบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางสายหลักกับเส้นทางสายย่อย ยังมีทางต่างระดับหลายแห่งทำให้การสัญจรในบริเวณไม่ค่อยสะดวกนัก โดยโอกาสนี้นายประทีป ประคองวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าการดำเนินงานโครงการ ปรับปรุงผิวการจราจร “กาดกองต้า” มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 180 วัน นับแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ถึง 14 พฤศจิกายน 2563 ปัจจุบันมีการดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วมากกว่าร้อยละ 40 เร็วกว่าแผนที่กำหนดถึง 30 เปอร์เซ็นต์ มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 1 งวด จำนวนเงิน 1,796,200 บาท ส่วนการดำเนินงานยังคงมีความต่อเนื่อง โดยจะหยุดงานก่อสร้างในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้จัดกิจกรรมถนนคนเดินตามปกติ ซึ่งคาดว่าการปรับปรุงผิวการจราจร “กาดกองต้า” จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามชาวบ้านในชุมชน พบว่าบางส่วนที่ได้รับผลกระทบต่างมีความต้องการอยากให้ทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ช่วยเหลือดูแลในจุดบริเวณทางต่างระดับ เนื่องจากที่ผ่านมามีบางรายเกิดอุบัติเหตุรถล้มก้นกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บมาแล้ว ในด้านภาพรวมชาวบ้านในชุมชนต่างมีความพึงพอใจกับการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ เพราะได้ทำให้ภูมิทัศน์ในชุมชนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดดูสวยงาม และการจราจรภายในชุมชนก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่างยังคงคาดหวังที่จะให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานให้เร็วขึ้นกว่านี้ เนื่องจากบริเวณถนนสายดังกล่าวเป็นย่านธุรกิจมีการค้าขายตลอดเส้นทาง โดยเมื่อมีการก่อสร้างตรงจุดบริเวณใดก็จะส่งผลกระทบกับการค้าการขายของร้านค้าในจุดบริเวณนั้นด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!