ผู้ว่าราชการ จ.ตาก นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ( วันพระ )

โดยในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตากได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ( วันพระ ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตาก โดยยึดหลักปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ณ วัดสันป่าพง อำเภอเมืองตาก

ประชาสัมพันธ์จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!