อบจ.เชียงใหม่ เปิดการอบรมฯ พิธีปิดการอบรมดำน้ำกู้ภัยขั้นต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมนัส มลเดช ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมดำน้ำกู้ภัยขั้นต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งผ่านการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 40 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!