คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นเกษตรกรแปลงใหญ่

วันที 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์การผลิตลำไยตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ต่อคณะกรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ (ตอนบน) โดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 พร้อมคณะลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาในการดำเนินงาน จากเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2561 นายสมพร สายมณี ประธานแปลงใหญ่ กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคปีที่ผ่านมา ซึ่งนายอำเภอสารภี นายเเลอยศ พุทธชิโนรสกุล นางนันทิยา ดวงไทย เกษตรอำเภอสารภี พร้อมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นเวลา 11.00 น. นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่2 พร้อมคณะ เดินทางพบเกษตรกรแปลงใหญ่นายนพดล คำแล รองประธานแปลงใหญ่ ตำบลขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคพบปะแลกเปลี่ยนพร้อมให้กำลังใจประชาชนเกี่ยวการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ปี2563 โดยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง นางวรินทร มั่งมูลอู เกษตรอำเภอหางดง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!